Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť zamestnanca orgánu dohľadu preukázať sa preukazom alebo iným dokladom, preukazujúcim jeho príslušnosť k orgánu dohľadu
Citácia
Zamestnanec orgánu dohľadu je povinný sa pri začatí výkonu dohľadu na mieste preukázať preukazom alebo iným dokladom, ktorý preukazuje jeho príslušnosť k orgánu dohľadu a oprávnenie na výkon dohľadu; to neplatí, ak by tým bol zmarený účel výkonu dohľadu alebo ak ide o kontrolný nákup vykonávaný nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 7, odsek 2
Predmet regulácie Vstup do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky dohliadanej osoby (Paragraf 7, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Zamestnanec orgánu dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74274258cfd069e844c9b4