Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uplatnenie výnimky z povinnosti poskytovať vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty
Citácia
Dohliadaná osoba, orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba je oprávnená odoprieť poskytnutie vysvetlenia, informácie, údaja, písomnosti a hmotného nosiča dát len, ak by tým spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 6, odsek 3
Predmet regulácie Osobitné oprávnenia orgánov dohľadu v súvislosti s výkonom dohľadu (Paragraf 6, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán verejnej moci
Dohliadaná osoba
Fyzická osoba
Právnická osoba
Súvisiace subjekty Blízka osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7425c558cfd0ea0e44c9ae