Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ústna forma poučenia
Citácia
Poučenie môže orgán dohľadu vykonať aj ústne, o čom sa vyhotoví záznam do zápisnice podľa § 9.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 15, odsek 3
Predmet regulácie Poučenie pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d743b11346eeb38724b9019