Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prizvaná osoba
Citácia
Orgán dohľadu môže na úkon dohľadu prizvať zamestnanca orgánu verejnej moci, zamestnanca príslušného orgánu, zamestnanca právnickej osoby alebo inú fyzickú osobu (ďalej len „prizvaná osoba“) s jej súhlasom, ak je to odôvodnené povahou úkonu dohľadu. Prizvaná osoba má pri výkone dohľadu práva a povinnosti orgánu dohľadu v rozsahu oprávnenia vydaného orgánom dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 4, odsek 4
Predmet regulácie Práva a povinnosti dohliadanej osoby a orgánu dohľadu pri výkone dohľadu (Paragraf 4, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Dovolenie
Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Prizvaná osoba
Povinnosť Prizvaná osoba
Súvisiace subjekty Iná fyzická osoba
Zamestnanec orgánu verejnej moci
Zamestnanec právnickej osoby
Zamestnanec príslušného orgánu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7423a258cfd063bd44c9a3