Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky z pôsobnosti tohto zákona v súvislosti s Národnou bankou Slovenska
Citácia
Tento zákon sa okrem § 28 nevzťahuje na Národnú banku Slovenska, ktorá pri výkone dohľadu nad dodržiavaním povinností v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov postupuje podľa osobitného predpisu. Na účely § 28 sa Národná banka Slovenska považuje za orgán dohľadu podľa tohto zákona.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 1, odsek 2
Predmet regulácie Predmet úpravy (Paragraf 1, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Národná banka Slovenska
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74204158cfd0d2b844c994