Základné informácie o regulácii

Regulácia
Objektívne a subjektívne premlčacie doby v súvislosti s uložením pokuty podľa § 31, ods. 1, písm. a) a § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
Citácia
Pokutu podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dohľadu dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokutu podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán dohľadu dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr do štyroch rokov odo dňa uplynutia lehoty na preukázanie splnenia dobrovoľného opatrenia.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 31, odsek 9
Predmet regulácie Iné správne delikty a ukladanie pokút (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74e0b5e9daea64092659c0