Základné informácie o regulácii

Regulácia
Doručovanie rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu v zmysle § 29, ods. 9 písm. b) až e), g) a h) tohto zákona
Citácia
Ministerstvo hospodárstva rozhodnutie o vyčiarknutí zo zoznamu podľa odseku 9 písm. b) až e), g) a h) doručí spotrebiteľskému združeniu. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa predchádzajúcej vety má odkladný účinok. O vyčiarknutí zo zoznamu podľa odseku 9 písm. a) a f) sa rozhodnutie nevydáva.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 29, odsek 11
Predmet regulácie Vonkajšie výstrahy (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Nepriame právo Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c9da4d30358e8294ce9f