Základné informácie o regulácii

Regulácia
Orgán dohľadu
Citácia
Dohľad podľa § 1 ods. 1 písm. a) vykonáva orgán dohľadu, ktorým je
a)Rada pre vysielanie a retransmisiu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona
a osobitného predpisu,
b)Slovenská obchodná inšpekcia nad dodržiavaním
1. všeobecných podmienok predaja,
2. povinností pri ponuke a predaji produktov alebo elektronického obsahu na predajnej akcii, v súvislosti s predajnou akciou alebo s organizáciou predajnej akcie,
3. povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa tohto zákona, všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa a osobitných predpisov, nad ktorými nevykonávajú dohľad orgány dohľadu uvedené v písmenách a), c) až h) alebo Národná banka Slovenska,
c)Štátna veterinárna a potravinová správa a regionálna veterinárna a potravinová správa nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona a všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa na trhu potravín okrem všeobecných podmienok predaja, povinností pri predaji potravín na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho okrem predaja na predajnej akcii a nad reklamou potravín v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
d)Štátny ústav pre kontrolu liečiv nad reklamou, dodržiavaním povinností podľa tohto zákona a všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa na trhu liekov a zdravotníckych pomôcok okrem všeobecných podmienok predaja,
e)Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nad dodržiavaním zákazu nevyžiadanej komunikácie,
f)Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nad dodržiavaním
1. povinností podľa tohto zákona, všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa a osobitného predpisu subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,
2. povinnosti poskytnúť súčinnosť v rozsahu pôsobnosti orgánu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov,
g)Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva nad dodržiavaním
1. povinností podľa tohto zákona a všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa na trhu potravín okrem všeobecných podmienok predaja, povinností pri predaji potravín na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho okrem predaja na predajnej akcii a nad reklamou potravín v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
2. povinností podľa tohto zákona a všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa na trhu kozmetických výrobkov okrem všeobecných podmienok predaja, povinností pri predaji kozmetických výrobkov na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho okrem predaja na predajnej akcii a nad reklamou kozmetických výrobkov,
h)Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv nad reklamou, dodržiavaním povinností podľa tohto zákona a všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa na trhu veterinárnych liečiv, veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok okrem všeobecných podmienok predaja.
Legislatívna lokalizácia Článok I., Paragraf 2
Predmet regulácie Orgán dohľadu (Paragraf 2, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Rada pre vysielanie a retransmisiu
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Štátna veterinárna a potravinová správa
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Slovenská obchodná inšpekcia
Súvisiace subjekty Orgán dohľadu uvedený v § 2 písm. a) až g) tohto zákona
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74211158cfd0424744c996