Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky zníženia sadzby pokuty stanovenej za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Citácia
Sadzby pokuty za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa osobitných predpisov sa znižujú na polovicu, ak dohliadaná osoba po začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa do vydania rozhodnutia o uložení pokuty orgánu dohľadu preukáže, že ukončila porušovanie povinnosti a ak to povaha porušenia pripúšťa, že vykonala nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli poškodení porušením povinnosti alebo ich práva alebo právom chránené záujmy boli inak dotknuté.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 21, odsek 1
Predmet regulácie Podmienky zníženia pokuty za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 21, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Spotrebiteľ ktorý bol poškodený porušením povinnosti dohliadanej osoby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c2454d303507cf94ce79