Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť iných subjektov a osôb poskytovať orgánom dohľadu potrebnú súčinnosť
Citácia
Orgán verejnej moci, fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je dohliadanou osobou, zamestnancom dohliadanej osoby alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby, sú povinné poskytnúť orgánu dohľadu súčinnosť potrebnú na výkon dohľadu v rozsahu určenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 4, odsek 2
Predmet regulácie Práva a povinnosti dohliadanej osoby a orgánu dohľadu pri výkone dohľadu (Paragraf 4, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Fyzická osoba ktorá nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby
Právnická osoba ktorá nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby
Orgán verejnej moci ktorý nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby
Nepriame právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74235858cfd05e7844c9a1