Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky zápisu spotrebiteľského združenia do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Citácia
O zápis do zoznamu môže ministerstvo hospodárstva požiadať spotrebiteľské združenie, ktoré preukáže splnenie týchto podmienok:
a) aktívne pôsobí v oblasti ochrany spotrebiteľa najmenej počas troch rokov,
b) je nezávislé a má neziskový charakter,
c) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
d) združuje najmenej 2 500 spotrebiteľov alebo najmenej tri spotrebiteľské združenia, z ktorých každé spĺňa podmienky podľa písmen a) až d).
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 29, odsek 3
Predmet regulácie Vonkajšie výstrahy (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Spotrebiteľské združenie
Súvisiace subjekty Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c8894d3035544c94ce97