Základné informácie o regulácii

Regulácia
Primerané použitie ustanovenia § 13, ods. 2 na oznámenie dohliadanej osoby v zmysle § 21, ods. 1 tohto zákona
Citácia
Na oznámenie dohliadanej osoby podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 13 ods. 2.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 21, odsek 2
Predmet regulácie Podmienky zníženia pokuty za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 21, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c26c4d3035549394ce7a