Základné informácie o regulácii

Regulácia
Subjektívne a objektívne lehoty na uloženie sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Citácia
Sankciu za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa možno uložiť do štyroch rokov odo dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, najneskôr do ôsmich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. Ak nemožno zistiť, kedy k porušeniu povinnosti došlo, považuje sa za deň porušenia povinnosti deň vyhotovenia zápisnice o úkone dohľadu, ktorým orgán dohľadu zistil toto porušenie.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 22, odsek 1
Predmet regulácie Lehota na začatie konanie o uložení sankcie za správny delikt v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehota na uloženie sankcie (Paragraf 22, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c2ba4d30353ccc94ce7c