Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozhodovanie o námietke proti predbežnému opatreniu
Citácia
Orgán dohľadu rozhodne o námietke podľa odseku 6 do desiatich dní odo dňa jej doručenia. Rozhodnutie orgánu dohľadu o námietke je konečné.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 10, odsek 7
Predmet regulácie Predbežné opatrenie (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742bce7d0f3481aae73785