Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obsahové náležitosti informácií, poskytovaných podľa § 13 ods. 12 tohto zákona
Citácia
Orgán dohľadu v informácii podľa odseku 12 uvedie najmä
a) označenie dohliadanej osoby, ktorá prijala dobrovoľné opatrenie,
b) povinnosť, ktorú dohliadaná osoba porušila, a ak to povaha veci pripúšťa, aj spôsobenú škodu alebo inú ujmu na právach spotrebiteľov, ktorej sa dobrovoľné opatrenie týka,
c) spôsob realizácie dobrovoľného opatrenia,
d) rozsah dobrovoľného opatrenia,
e) lehotu na splnenie dobrovoľného opatrenia a
f) lehotu na preukázanie splnenia dobrovoľného opatrenia.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 13, odsek 13
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Spotrebiteľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7435e87d0f34ec65e737a4