Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dôvody prijatia dobrovoľného opatrenia a jeho doručovanie orgánu dohľadu
Citácia
Dohliadaná osoba môže doručiť vyhlásenie podľa odseku 1 orgánu dohľadu v lehote podľa § 15 ods. 2 a ak orgán dohľadu nepoučil dohliadanú osobu podľa § 15 ods. 1, najneskôr do začatia konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje. Dôvodom dobrovoľného opatrenia môže byť aj porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, pre ktoré už uplynula lehota na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa alebo lehota na uloženie sankcie.
Legislatívna lokalizácia Článok I., Paragraf 13, Odsek 3
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Dohliadaná osoba
Súvisiace subjekty Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74322c7d0f34008ce7379a