Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predvolanie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
Citácia
Orgán dohľadu je oprávnený predvolať fyzickú osobu za účelom podania vysvetlenia alebo informácie, ak účel sledovaný orgánom dohľadu nemožno dosiahnuť inak. V predvolaní orgán dohľadu upozorní na právne následky nedostavenia sa podľa odseku 3.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 5, odsek 1
Predmet regulácie Účasť fyzickej osoby pri úkone dohľadu (Paragraf 5, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Nepriama povinnoť Fyzická osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74244558cfd08c1344c9a7