Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predbežné opatrenie o blokovaní
Citácia
Ak účel nie je možné dosiahnuť inak a dohliadaná osoba výzve podľa odseku 1 nevyhovie alebo ak je zo všetkých okolností zrejmé, že postupom podľa odseku 1 nedôjde k bezodkladnému uskutočneniu nápravy, alebo na základe žiadosti podľa osobitného predpisu môže orgán dohľadu vydať predbežné opatrenie o blokovaní (ďalej len „opatrenie o blokovaní“), ktorým dohliadanej osobe nariadi
a) odstrániť alebo zmeniť obsah uverejnený na online rozhraní,
b) obmedziť alebo zamedziť prístup spotrebiteľov k online rozhraniu, prístup k niektorým funkciám alebo ku všetkým funkciám alebo k službám online rozhrania, alebo
c) uverejniť výslovné zobrazenie upozornenia pre spotrebiteľov pristupujúcich k online rozhraniu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 11, odsek 2
Predmet regulácie Predbežné opatrenie o blokovaní (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Nepriama povinnoť Dohliadaná osoba
Súvisiace subjekty Spotrebiteľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742d627d0f34499fe7378b