Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmenou údajov podľa § 29, ods. 4 tohto zákona
Citácia
Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname je povinné zmenu údajov podľa odseku 4 oznámiť ministerstvu hospodárstva bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď k zmene došlo. Na základe oznámenia vykoná ministerstvo hospodárstva zmenu údajov v zozname. O zmene údajov sa rozhodnutie nevydáva.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 29, odsek 8
Predmet regulácie Vonkajšie výstrahy (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname
Nepriame právo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c96c4d3035e29394ce9c