Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zverejňovanie informácií o dobrovoľnom opatrení na webovom sídle orgánu dohľadu
Citácia
Orgán dohľadu bezodkladne po oznámení výsledku posúdenia dobrovoľného opatrenia podľa odseku 7 zverejní na svojom webovom sídle informáciu o dobrovoľnom opatrení do preukázania splnenia dobrovoľného opatrenia podľa odseku 8 alebo uloženia pokuty podľa § 31 ods. 1 písm. b).
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 13, odsek 12
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7435c47d0f344cf2e737a3