Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základné zásady pri určovaní výšky pokuty podľa § 3, ods. 1 tohto zákona
Citácia
Orgán dohľadu pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 1 prihliada najmä na závažnosť, rozsah, následky a čas trvania protiprávneho konania.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 31, odsek 8
Predmet regulácie Iné správne delikty a ukladanie pokút (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74e092e9daea90cf2659bf