Základné informácie o regulácii

Regulácia
Odloženie veci bez začatia konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Citácia
Orgán dohľadu vec odloží bez toho, aby začal konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ak
a) nebolo zistené porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa,
b) dohliadaná osoba pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa preukázala orgánu dohľadu uzavretie a splnenie dohody so spotrebiteľom alebo všetkými spotrebiteľmi, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli porušením povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa porušené alebo inak dotknuté,
c) vyhodnotí, že dobrovoľné opatrenie spĺňa požiadavky podľa § 13 ods. 5,
d) dohliadaná osoba zomrela, bola vyhlásená za mŕtvu alebo zanikla bez právneho nástupcu a výkon dohľadu sa týkal len tejto dohliadanej osoby,
e) zistí, že nie je príslušný na výkon dohľadu a vec nemožno postúpiť príslušnému orgánu,
f) o skutku sa vedie trestné stíhanie alebo konanie na inom príslušnom orgáne,
g) o skutku sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,
h) uplynula lehota na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa alebo lehota na uloženie sankcie.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 14, odsek 1
Predmet regulácie Odloženie veci (Paragraf 14, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Spotrebiteľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d743963661ac885d9d711b9