Základné informácie o regulácii

Regulácia
Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
Citácia
Zmluva uzavretá medzi orgánom dohľadu a dohliadanou osobou pri kontrolnom nákupe sa oznámením podľa odseku 3 zrušuje od začiatku. Orgán dohľadu a dohliadaná osoba sú povinní vrátiť si plnenia poskytnuté podľa zmluvy do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 3; to neplatí, ak predmet kontrolného nákupu zanikol alebo bol znehodnotený, alebo ak bola predmetom kontrolného nákupu služba, ktorá bola dohliadanou osobou poskytnutá a dohliadanej osobe by vrátením plnenia vznikla škoda. Ak bola služba poskytnutá čiastočne a dohliadanej osobe by vrátením celého poskytnutého plnenia vznikla škoda, vráti dohliadaná osoba orgánu dohľadu pomernú časť poskytnutého plnenia.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 8, odsek 4
Predmet regulácie Kontrolný nákup (Paragraf 8, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Nepriame právo Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7429187d0f341757e73777