Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zásady ukladania úhrnných pokút za viaceré správne delikty v oblasti ochrany spotrebiteľa
Citácia
Ak orgán dohľadu ukladá v jednom konaní pokutu za porušenie dvoch povinností alebo viac povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa, uloží dohliadanej osobe úhrnnú pokutu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na porušenie povinnosti s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty vrátane zvýšenia sadzby pokuty podľa osobitných predpisov alebo zníženia sadzby pokuty podľa § 21 ods. 1. Ak za porušenie viacerých povinností sú rovnaké najvyššie horné hranice sadzieb pokút vrátane ich zvýšenia alebo zníženia podľa predchádzajúcej vety, úhrnná pokuta sa uloží podľa ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na jedno z nich. Ak sú za porušenie týchto povinností dolné hranice sadzieb pokút rôzne vrátane ich zvýšenia alebo zníženia podľa prvej vety, dolnou hranicou sadzby úhrnnej pokuty je najvyššia z týchto sadzieb. Orgán dohľadu pri určení výšky úhrnnej pokuty zohľadní skutočnosti uvedené v odseku 3 vo vzťahu k porušeniu všetkých povinností, o ktorých sa vedie konanie, a aj počet porušených povinností. Popri úhrnnej pokute možno uložiť aj iný druh sankcie podľa odseku 1, ak to odôvodňuje povaha niektorého z porušení povinnosti, o ktorých sa koná.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 20, odsek 5
Predmet regulácie Sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 20, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c1ca4d3035498594ce76