Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predbežné vyjadrenie k zápisnici o úkone dohľadu
Citácia
Dohliadaná osoba, zamestnanec dohliadanej osoby alebo osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby, ktorá bola prítomná pri výkone dohľadu na mieste, má právo predbežne sa vyjadriť k zápisnici o úkone dohľadu na mieste a k zápisnici o úkone, ktorý orgán dohľadu vykonal v prítomnosti tejto osoby; to neplatí, ak ide o zápisnicu o kontrolnom nákupe, ktorý orgán dohľadu vykonal nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou, ak by tým mohol byť zmarený účel výkonu dohľadu. Orgán dohľadu zaznamená predbežné vyjadrenie do zápisnice.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 9, odsek 2
Predmet regulácie Zápisnica (Paragraf 9, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Dohliadaná osoba
Zamestnanec dohliadanej osoby
Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby
Súvisiace subjekty Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742a0f7d0f345046e7377c