Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uloženie pokuty dohliadanej osobe, ktorá za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat, prípadne jej obrat nie je možné zistiť alebo jej obrat bol nižší ako 1 000 eur
Citácia
Orgán dohľadu uloží dohliadanej osobe za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) pokutu od 1 000 eur do hornej hranice sadzby pokuty ustanovenej právnym predpisom za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, na ktoré sa vzťahovalo dobrovoľné opatrenie, ktoré dohliadaná osoba nesplnila, alebo nepreukázala splnenie dobrovoľného opatrenia podľa § 13 ods. 8 alebo sa preukázalo, že informácie a doklady o preukázaní splnenia dobrovoľného opatrenia, ktoré dohliadaná osoba poskytla, sú nepravdivé, ak
a) dohliadaná osoba nemala za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat,
b) obrat dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť, alebo
c) obrat dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie bol nižší ako 1 000 eur.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 31, odsek 3
Predmet regulácie Iné správne delikty a ukladanie pokút (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74dff2e9daea60252659ba