Základné informácie o regulácii

Regulácia
Sadzby poriadkových pokút ukladaných fyzickým a právnickým osobám podľa § 30 ods. 1 tohto zákona
Citácia
Orgán dohľadu môže uložiť poriadkovú pokutu podľa odseku 1 od 20 eur do 2 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, a od 50 eur do 5 000 eur, ak ide o právnickú osobu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 30, odsek 2
Predmet regulácie Poriadková pokuta (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Fyzická osoba
Právnická osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74de45e9daead08f2659b1