Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozsah manudukačnej povinnosti orgánu dohľadu v súvislosti so začatím výkonu dohľadu
Citácia
Orgán dohľadu je povinný poučiť dohliadanú osobu, zamestnanca dohliadanej osoby alebo osobu oprávnenú konať v mene dohliadanej osoby, ktorá sa nachádza na mieste výkonu dohľadu pri začatí výkonu dohľadu na mieste, o účele výkonu dohľadu na mieste, o právach dohliadanej osoby podľa odseku 4, § 6 ods. 3 a § 9 ods. 2 a 3 a o povinnostiach dohliadanej osoby podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 2; to neplatí, ak ide o kontrolný nákup vykonávaný nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 7, odsek 3
Predmet regulácie Vstup do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky dohliadanej osoby (Paragraf 7, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dohliadaná osoba
Zamestnanec dohliadanej osoby
Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74277358cfd026cc44c9b5