Základné informácie o regulácii

Regulácia
Formy uloženia sankcie podľa § 20, ods. 1 tohto zákona
Citácia
Sankciu podľa odseku 1 možno uložiť samostatne alebo spolu s inou sankciou uvedenou v odseku 1.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 20, odsek 2
Predmet regulácie Sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 20, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c14e4d30350d0994ce73