Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postup orgánu dohľadu v prípadoch, kedy dobrovoľné opatrenie nespĺňa požiadavky podľa § 13 ods. 5 tohto zákona
Citácia
Ak orgán dohľadu vyhodnotí, že realizáciou dobrovoľného opatrenia podľa odseku 1 alebo odseku 6 druhej vety nemožno splniť požiadavky podľa odseku 5, vyznačí túto skutočnosť v spise a oznámi to dohliadanej osobe najneskôr pri začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa. V oznámení uvedie výhrady k splneniu požiadaviek podľa odseku 5.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 13, odsek 9
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7433077d0f346829e737a0