Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podávanie písomných námietok proti predbežnému opatreniu
Citácia
Ak dohliadaná osoba s predbežným opatrením nesúhlasí, môže proti nemu do piatich pracovných dní odo dňa jeho doručenia podať orgánu dohľadu písomnú námietku, ktorá musí byť odôvodnená. Námietka nemá odkladný účinok.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 10, odsek 6
Predmet regulácie Predbežné opatrenie (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Dohliadaná osoba
Súvisiace subjekty Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742ba67d0f345face73784