Základné informácie o regulácii

Regulácia
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu
Citácia
Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu odobrať dohliadanej osobe, orgánu verejnej moci, právnickej osobe alebo fyzickej osobe na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu písomnosti a hmotné nosiče dát potrebné na výkon dohľadu, ak ich dohliadaná osoba, orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba odmietla poskytnúť na základe žiadosti orgánu dohľadu. Orgán dohľadu je povinný vydať písomné potvrdenie o odobratí písomnosti a hmotného nosiča dát a vrátiť ich tomu, komu boli odobraté, ak nie sú potrebné na ďalší výkon dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 6, odsek 4
Predmet regulácie Osobitné oprávnenia orgánov dohľadu v súvislosti s výkonom dohľadu (Paragraf 6, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Orgán verejnej moci
Dohliadaná osoba
Fyzická osoba
Právnická osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7425eb58cfd0961444c9af