Základné informácie o regulácii

Regulácia
Neprípustnosť mimoriadneho zníženia sankcie pod zákonom stanovenú dolnú hranicu sadzby pokuty
Citácia
Mimoriadne zníženie sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa pod zákonom ustanovenú dolnú hranicu sadzby pokuty nie je prípustné.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 20, odsek 4
Predmet regulácie Sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 20, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c1924d3035570694ce75