Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti uloženej v predbežnom opatrení a nesplnenie dobrovoľného opatrenia
Citácia
Orgán dohľadu uloží dohliadanej osobe, ktorá
a) nesplní povinnosť uloženú v predbežnom opatrení alebo v opatrení o blokovaní od 150 eur do 10 000 eur,
b) nesplní dobrovoľné opatrenie, nepreukáže splnenie dobrovoľného opatrenia podľa § 13 ods. 8 alebo sa preukáže, že informácie a doklady o preukázaní splnenia dobrovoľného opatrenia, ktoré dohliadaná osoba poskytla, sú nepravdivé, od 1 000 eur do 4 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie; orgán dohľadu nesmie uložiť pokutu prevyšujúcu hornú hranicu sadzby pokuty ustanovenú právnym predpisom za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, na ktoré sa toto dobrovoľné opatrenie vzťahovalo.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 31, odsek 1
Predmet regulácie Iné správne delikty a ukladanie pokút (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74dfade9daea67192659b8