Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obsahové vymedzenie predbežného opatrenia
Citácia
Orgán dohľadu v predbežnom opatrení vymedzí povinnosť, ktorá sa dohliadanej osobe ukladá, dôvod, na základe ktorého sa predbežné opatrenie vydáva, určí dobu trvania predbežného opatrenia, ak sa vydáva na dobu určitú, a poučí dohliadanú osobu o možnosti podať námietku podľa odseku 6. Orgán dohľadu môže v predbežnom opatrení dohliadanej osobe určiť lehotu na podanie správy o splnení predbežného opatrenia.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 10, odsek 3
Predmet regulácie Predbežné opatrenie (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Dovolenie
Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriama povinnoť Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742b257d0f34ebd4e73781