Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť splniť dobrovoľné opatrenie podľa § 13 ods. 7 tohto zákona a povinnosť preukázať toto splnenie
Citácia
Dohliadaná osoba je povinná splniť dobrovoľné opatrenie, ktoré orgán dohľadu vyhodnotil, že spĺňa požiadavky podľa odseku 5, a preukázať jeho riadne splnenie v lehote určenej v dobrovoľnom opatrení. Orgán dohľadu môže na účely preverenia riadneho splnenia dobrovoľného opatrenia vyžiadať od dohliadanej osoby ďalšie informácie a doklady a od osoby podľa odseku 2 písm. e), ktorá spolupracovala pri plnení dobrovoľného opatrenia, stanovisko k priebehu a výsledku splnenia dobrovoľného opatrenia.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 13, odsek 8
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Povinnosť Dohliadaná osoba
Nepriame právo Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Osoba uvedená v § 13 ods. 2 písm. e) tohto zákona
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7432de7d0f34a1ede7379f