Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky spoločného konania pre viaceré dohliadané osoby a vylúčenie veci dohliadanej osoby na samostatné konanie
Citácia
Spoločné konanie sa môže vykonať tiež o porušeniach povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa viacerých dohliadaných osôb, ak tieto porušenia spolu súvisia a na konanie o nich je príslušný ten istý orgán dohľadu. Ak odpadol dôvod spoločného konania, na urýchlenie konania alebo z iného dôležitého dôvodu, možno vec niektorej dohliadanej osoby vylúčiť na samostatné konanie. Proti rozhodnutiu o spojení vecí alebo rozhodnutiu o vylúčení veci zo spoločného konania nemožno podať opravný prostriedok.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 17, odsek 2
Predmet regulácie Spoločné konanie (Paragraf 17, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c02d4d3035127794ce6c