Základné informácie o regulácii

Regulácia
Finančná pomoc poskytnutá dohliadanému subjektu v zmysle § 31, ods. 3 tohto zákona
Citácia
Finančnou pomocou poskytnutou dohliadanej osobe podľa odseku 3 sa rozumie každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných prostriedkov týkajúca sa činnosti vykonávanej dohliadanou osobou, ktorá sa prejaví v cene tovaru, služby alebo elektronického obsahu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 31, odsek 7
Predmet regulácie Iné správne delikty a ukladanie pokút (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74e071e9daea080a2659be