Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zánik opatrenia o blokovaní
Citácia
Opatrenie o blokovaní zanikne
a) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané, alebo jeho úplným splnením,
b) výkonom rozhodnutia o blokovaní škodlivého obsahu alebo škodlivej aktivity podľa osobitného predpisu,
c) zrušením,
d) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia orgánu dohľadu o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 11, odsek 9
Predmet regulácie Predbežné opatrenie o blokovaní (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742e807d0f34d61de73792