Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vyčiarknutie zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Citácia
Ministerstvo hospodárstva vyčiarkne spotrebiteľské združenie zo zoznamu, ak
a) zaniklo,
b) prestalo spĺňať podmienky na zápis do zoznamu podľa odseku 3,
c) sa preukáže, že zápis bol vykonaný na základe nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov podľa odseku 3 alebo odseku 4,
d) opakovane si nesplnilo povinnosť podľa odseku 8,
e) požiadalo o výmaz zo zoznamu,
f) uplynulo sedem rokov odo dňa zápisu do zoznamu a spotrebiteľské združenie nepožiadalo o ďalšie vedenie v zozname pred uplynutím tejto lehoty,
g) opakovane alebo závažne poruší povinnosť podľa osobitného predpisu alebo
h) opakovane neuposlúchne výzvu podľa odseku 12.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 29, odsek 9
Predmet regulácie Vonkajšie výstrahy (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Súvisiace subjekty Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c9964d30354fe094ce9d