Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predmet úpravy zákona
Citácia
Tento zákon upravuje
a)pravidlá výkonu dohľadu nad dodržiavaním práv spotrebiteľa, nad reklamou, ponukou, predajom spotrebiteľovi a nad poskytovaním produktu a elektronického obsahu spotrebiteľovi na vnútornom trhu podľa všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa a osobitných predpisov (ďalej len „dohľad“),
b)pôsobnosť orgánu dohľadu,
c)konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa,
d)cezhraničnú spoluprácu pri výkone dohľadu,
e)sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 1, odsek 1
Predmet regulácie Predmet úpravy (Paragraf 1, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Predmet úpravy
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Súvisiace subjekty Spotrebiteľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d741fcb58cfd0871344c991