Základné informácie o regulácii

Regulácia
Doba zverejnenia právoplatných rozhodnutí podľa § 27, ods. 1 tohto zákona
Citácia
Orgán dohľadu zverejňuje rozhodnutie podľa odseku 1 bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia najmenej na päť rokov odo dňa jeho zverejnenia.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 27, odsek 2
Predmet regulácie Zverejňovanie rozhodnutí (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c5534d303514e294ce8b