Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky, obsahové náležitosti a postup pri vydaní predbežného opatrenia
Citácia
Ak dohliadaná osoba poškodzuje kolektívne záujmy spotrebiteľov, môže spotrebiteľské združenie podať orgánu dohľadu návrh na vydanie predbežného opatrenia. Návrh musí obsahovať popis konania, ktorým podľa spotrebiteľského združenia dochádza k poškodzovaniu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, popis rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich vydanie predbežného opatrenia a odôvodnenie, v čom spočíva naliehavosť návrhu a potreba okamžitého upustenia od konania, ktoré poškodzuje kolektívne záujmy spotrebiteľov. Návrh na vydanie predbežného opatrenia možno podať len vtedy, ak dohliadaná osoba neupustí od poškodzovania kolektívnych záujmov spotrebiteľov ani do dvoch týždňov od doručenia písomnej výzvy spotrebiteľského združenia na upustenie od takého konania, ktorá obsahuje rovnaké náležitosti ako návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa predchádzajúcej vety.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 10, odsek 2
Predmet regulácie Predbežné opatrenie (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Spotrebiteľské združenie
Súvisiace subjekty Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Spotrebiteľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742af87d0f348778e73780