Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postup orgánu dohľadu a základné zásady pri hodnotení dobrovoľného opatrenia
Citácia
Orgán dohľadu na základe jemu známych skutočností a skutočností uvedených vo vyhlásení podľa odseku 1 vyhodnotí dobrovoľné opatrenie, najmä či
a) vyhlásenie obsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 4,
b) je dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné,
c) realizácia dobrovoľného opatrenia plní výchovnú funkciu vo vzťahu k dohliadanej osobe,
d) dohliadaná osoba dobrovoľné opatrenie už splnila alebo prejavila skutočnú vôľu ho splniť,
e) rozsah dobrovoľného opatrenia, spôsob jeho realizácie, lehota na jeho splnenie, spôsob a lehota na preukázanie splnenia dobrovoľného opatrenia orgánu dohľadu sú primerané s ohľadom na skutočnosti podľa odseku 2 písm. a) a c).
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 13, odsek 5
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Postup
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74327e7d0f3483cfe7379c