Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základné zásady rozhodovania o uložení príslušného sankčného opatrenia
Citácia
Orgán dohľadu pri rozhodovaní o druhu sankcie a jej výmere prihliada najmä na závažnosť, povahu, spôsob, rozsah, trvanie a následky porušenia povinnosti, obrat dohliadanej osoby a záujem dohliadanej osoby o odstránenie negatívnych dôsledkov porušenia povinnosti, ktorý preukázateľne prejavila do vydania rozhodnutia o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ak bola dohliadanej osobe za ten istý skutok uložená sankcia podľa osobitného predpisu na ochranu iného verejného záujmu ako ochrana spotrebiteľa, prihliada orgán dohľadu tiež na skôr uloženú sankciu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., Paragraf 20, Odsek 3
Predmet regulácie Sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 20, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c16f4d3035700494ce74