Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prerušenie plynutia lehoty na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehoty na uloženie sankcie za porušenie tejto povinnosti
Citácia
Poučením alebo doručením písomného vyhlásenia dohliadanej osoby podľa § 13 ods. 1 podľa toho, ktorý moment nastal skôr, sa prerušuje lehota na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehota na uloženie sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa. Lehoty podľa predchádzajúcej vety neplynú do oznámenia podľa § 13 ods. 9, do márneho uplynutia lehoty podľa odseku 2 alebo lehoty podľa § 13 ods. 6, 7 alebo ods. 11 podľa toho, ktorý z týchto momentov nastal ako prvý.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 15, odsek 4
Predmet regulácie Poučenie pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d743b65346eeb26314b901a