Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone dohľadu na mieste
Citácia
Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu na mieste zdokumentovať dôkazy súvisiace s výkonom dohľadu vyhotovovaním fotodokumentácie, audiozáznamu, videozáznamu alebo audiovizuálneho záznamu, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu dohliadanej osoby, zamestnanca dohliadanej osoby alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby; dohliadaná osoba, zamestnanec dohliadanej osoby alebo osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby, ktorá je prítomná pri výkone dohľadu na mieste, musí byť orgánom dohľadu o vyhotovovaní fotodokumentácie, audiozáznamu, videozáznamu alebo audiovizuálneho záznamu vopred upovedomená.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 6, odsek 6
Predmet regulácie Osobitné oprávnenia orgánov dohľadu v súvislosti s výkonom dohľadu (Paragraf 6, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dohliadaná osoba
Zamestnanec dohliadanej osoby
Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74263b58cfd0db2c44c9b1