Základné informácie o regulácii

Regulácia
Lehota na prijatie dobrovoľného opatrenia alebo preukázania splnenia podmienky určenej v § 14 ods. 1 písm. b) tohto zákona
Citácia
Orgán dohľadu určí v poučení dohliadanej osobe primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia poučenia, v ktorej dohliadaná osoba môže orgánu dohľadu doručiť písomné vyhlásenie podľa § 13 ods. 1 alebo preukázať splnenie podmienky podľa § 14 ods. 1 písm. b); orgán dohľadu môže na žiadosť dohliadanej osoby predĺžiť lehotu najviac o 30 dní.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 15, odsek 2
Predmet regulácie Poučenie pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d743aea346eeb98f74b9018