Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výhrady orgánu dohľadu k úplnosti, spôsobu alebo rozsahu splnenia požiadaviek v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
Citácia
Ak orgán dohľadu predbežne vyhodnotí, že realizáciou dobrovoľného opatrenia možno splniť požiadavky podľa odseku 5, ale má výhrady k úplnosti, spôsobu, rozsahu, lehote na splnenie dobrovoľného opatrenia alebo k lehote na preukázanie jeho splnenia orgánu dohľadu, do 30 dní odo dňa doručenia vyhlásenia podľa odseku 1 informuje dohliadanú osobu o výhradách a určí lehotu na doplnenie alebo úpravu vyhlásenia podľa odseku 1. Na základe výhrad orgánu dohľadu môže dohliadaná osoba doplniť alebo upraviť vyhlásenie podľa odseku 1 v lehote určenej orgánom dohľadu. Orgán dohľadu môže výhrady k dobrovoľnému opatreniu uplatniť aj opakovane.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 13, odsek 6
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Dovolenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Povinnosť Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74329f7d0f34b7e4e7379d