Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti zamestnanca orgánu dohľadu súvisiace s výkonom dohľadu
Citácia
Zamestnanec orgánu dohľadu je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom dohľadu; táto povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po zániku jeho pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo funkcie. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť zamestnancom orgánu dohľadu sa nepovažuje poskytnutie informácie, ktorá je predmetom povinnosti zachovávať mlčanlivosť,
a) súdu,
b) orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,
c) príslušnému orgánu iného členského štátu, alebo
d) na základe súhlasu osoby, ktorá informáciu poskytla alebo ktorej sa informácia týka.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 3, odsek 7
Predmet regulácie Výkon dohľadu (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Zamestnanec orgánu dohľadu
Súvisiace subjekty Súd
Orgán iného členského štátu
Osoba ktorá informáciu poskytla alebo ktorej sa informácia týka
Orgán činný v trestnom konaní
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7422c958cfd0fe0e44c99e